Par mums

SABIEDRĪBAS PAMATUZDEVUMI:

Par Durbes Graudu

Kooperatīvā sabiedrība pastāv tās biedru labad.

Sabiedrības mērķis ir maksimizēt biedru lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, nodrošināt ilgtermiņā biedru intereses un vajadzības.
Lai to paveiktu, nepieciešama abpusēja mijiedarbība starp Sabiedrību un tās Biedriem.

Sabiedrības pamatuzdevumi:
Biedru saražotās produkcijas iepirkšana, pirmapstrāde un realizācija. Produkcijas ražošanai nepieciešamo izejvielu sagāde. Apmācību, semināru, konsultāciju sniegšana Biedru lauksaimnieciskās ražošanas efektivitātes paaugstināšanai. Kooperācijas popularizēšana lauksaimniecībā.

durbes grauds 20
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
Sandris Bēča
VALDES SASTĀVS
Edgars Cīrulis
Arvis Engelmanis
Jurijs Flaksis
Andris Bergs
REVĪZĪJAS KOMISIJA
Inta Kalnīte
Jānis Ķesteris
Irina Zvirbule
VĒSTURE

DURBES GRAUDS DIBINĀTS 2003.GADA 30. JANVĀRĪ

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pamatus likuši 11 lauksaimnieki, no kuriem viens pārstāvēja SIA, viens – privātpersonu un deviņi – zemnieku saimniecības. Tagad Durbes grauds apvieno 202 biedrus no Dienvidkurzemes.

Durbes grauds saviem biedriem sniedz pakalpojumus graudu un rapša pirmapstrādē un realizācijā tirgū, ražošanas izejvielu sagādē, sniedz konsultācijas agronomijā, organizē izglītojošus pasākumus, kā arī nodrošina graudu kvalitātes laboratorijas pakalpojumus.

ATBALSTI

PAVEIKTIE PROJEKTI

Projekta mērķis ir izstrādāt elektronisko sistēmu kooperatīvo sabiedrību datu pārvaldībai, nodrošinot regulāru kooperatīvu un to biedru datu uzkrāšanu, analīzi, tādējādi veicinot uz attīstību vērstu saimniecisko lēmumu pieņemšanu, savstarpējas informācijas apmaiņas digitalizāciju.

Projekta realizācijas rezultātā tiks radīts jauns produkts – elektroniskā sistēma kooperatīvo sabiedrību datu pārvaldībai, kas ļaus uzkrāt datus par kooperatīviem, to sadarbību ar īpašniekiem, veidot automatizētus pārskatus par dažādiem biedru ekonomiskajiem rādītājiem gan kooperatīva, gan atsevišķa biedra griezumā, izmantot tos kooperatīvu un biedru saimnieciskās darbības analīzei. Sistēma dos iespēju katram biedram sagatavot informāciju par savu saimniecību pašam, saņemot arī analīzi par dinamikas rādītājiem, kā arī biedriem būs pieejami arī kopējie kooperatīva rādītāji, to analīze. Pamatojoties uz šo analīzi, biedri varēs sekot līdzi kooperatīva darbībai un laicīgi reaģēt uz nepieciešamajam izmaiņām. Sistēmu būs iespējams izmantot arī operatīvai saziņai ar biedriem, tādejādi nododot viņiem aktuālo informāciju. Līdz šim Latvijā šādi metodiskie risinājumi nav veikti un īpašas elektroniskās sistēmas kooperatīvu un biedru sadarbībai nav izstrādātas.

Sīkāk info:
http://www.llka.lv/projekts/elektroniskas-sistemas-izveide-kooperativo-sabiedribu-datu-parvaldibai-un-sadarbibas-ar-biedriem-digitalizacijai/22/ 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_lv