Rapšu sertifikācija

ISCC sertifikāts

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification (tulk. ilgtspējas un oglekļa sertifikācija)) sistēmā noteiktas sertifikācijas metodes un rīki, kas veicina siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas potenciālu, lauksaimniecībā izmantojamo platību ilgtspējīgu apsaimniekošanu un dabiskās dzīves vides aizsardzību.

SVARĪGI

Saskaņā ar ISCC rapsis nedrīkst būt audzēts zemes platībās, kurām bija piešķirts viens no turpmāk minētajiem statusiem 2008. gada janvārī vai agrāk un kurām vairs nav šā statusa:

  • mitrājs (zemes platība, kuru nepārtraukti vai ievērojamu laikposmu gadā klāj ūdens vai kura ir piesātināta ar ūdeni);
  • pastāvīga mežaudze (platība, kura aizņem vairāk nekā vienu hektāru un kurā koku augstums pārsniedz piecus metrus un lapotnes segums 30% vai kurā augošie koki var sasniegt šos rādītājus in situ).

ISCC sistēma sastāv no ilgtspējīgas bioenerģijas ražošanas piegādes ķēdes visā pievienotās vērtības radīšanas procesā – sākot no tīruma, noliktavas, eļļas spiestuves, attīrīšanas un biodegvielas ražotnes līdz pat gala produkta pasūtītājam.

LPKS Durbes grauds strādā saskaņā ar ISCC prasībām, noteikumiem biomasas sertificēšanā un tirdzniecībā.